Biuro Rachunkowe Jelenia Góra - GoldFangUsługi - pełna księgowość                                     

 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej
 • Zgodna z wymogami prawnymi, planem kont oraz wytycznymi klienta dekretacja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej,
 • Informowanie Zleceniodawcy o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych,
 • Sporządzanie co miesiąc szczegółowego zestawienia wszystkich zapisów dokonanych na kontach rodzajowych oraz narastająco obroty i salda tych kont,
 • Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca,
 • Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • Sporządzanie deklaracji VAT,
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS-u
 • Analiza otrzymanych od klienta dokumentów, przekazywanie uwag i wniosków związanych z księgowym ujęciem dokumentów.
 • Sporządzanie w imieniu klienta dokumentów typu:

1.      Faktury wewnętrzne

2.      Noty korygujące

3.      Noty odsetkowe

4.      Potwierdzenia sald

 • Bieżąca, comiesięczna analiza sald kont rozrachunkowych
 • Sugestie i uwagi w zakresie księgowym związanym z rodzajem prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności.

Usługi - osoby fizyczne                                 

 Zakres usług obejmuje:

 • kontrolę dokumentacji księgowej pod względem formalnym
 • dekretowanie dokumentów,
 • ujęcie dokumentów księgowych w ewidencji: KPiR, rejestr sprzedaży, rejestr zakupu,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów sprawozdań finansowych GUS,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań – kompleksowe rozliczenie roku podatkowego,
 • sporządzanie przelewów, w tym na dobro Urzędu Skarbowego i ZUS ,
 • analiza stanu należności i zobowiązań.  

Prowadzimy także ewidencje przychodów dla osób podlegających rozliczeniom na zasadzie ryczałtu.

Usługi - kadry i płace                                     

 W ramach obsługi kadrowo-płacowej sporządzamy:

 • pełną dokumentację związaną z zatrudnianiem pracownika: umowy o pracę, aneksy, oświadczenia
 • umowy cywilno-prawne: zlecenia, dzieła oraz stosowne rachunki,
 • listy płac,
 • dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A)
 • zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • świadectwa pracy

 Prowadzimy:

 • dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • imienne karty przychodów pracownika,
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),
 • ewidencje świadczeń socjalnych,
 • ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • przygotowujemy  gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
 • kontrolujemy ważność badań lekarskich.
 • zapewniamy zgodne z obowiązującymi przepisami przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i Ppoż.

Usługi - pozostałe                                           

 • tworzenie regulaminów
 • analizy sytuacji finansowej Zleceniodawcy.
 • tworzenie instrukcji i zasad współżycia obowiązujących w przedsiębiorstwie.
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości, planów kont
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności